Reglement


PCR Reglement 2019

Alle verenigingen, individuelen of clubleden die zijn aangesloten bij Cycling Vlaanderen (Cy. Vl.) en die zich inlaten met wielertoerisme en/of veldtoertochten (VTT), in de ruimste betekenis van het woord, zijn onderworpen aan de reglementen van het Vlaams Beheerscomité Recrea (VCR). De Provinciale Commissie voor Recreatiesport (PCR) heeft de opdracht alle reglementen van het VCR te doen naleven.
Alle gevallen welke niet in het navolgende reglement voorzien zijn vallen onder de bevoegdheid van de PCR, die zich het recht voorbehoudt te allen tijde de reglementen aan te vullen of te wijzigen.

KALENDER
Art. 1: Om veldtoer- en andere fietstochten te mogen organiseren moet een club bij Cycling Vlaanderen aangesloten zijn en voldoende leden hebben.

Art. 2: Om als officiële organisatie op de kalender aangenomen te worden dient de aanvraag op het daartoe voorziene formulier aan de gewestafgevaardigde te zijn overgemaakt vóór 1 september van het voorgaande jaar.

Art. 3: Een Oost-Vlaamse club mag tijdens het zomerseizoen maximum twee organisaties op de kalender plaatsen. Daarnaast mag er ook één toprit ( vroegere brevetten ) en/of één weekdagfietstocht worden georganiseerd. Weekdagfietstochten kunnen worden georganiseerd gedurende het gehele zomerseizoen. Hun afstand mag maximum 60 km bedragen. Een bijkomende kleinere afstand wordt aanbevolen. Organisaties, met meerdere afstanden en formules of vanuit verschillende startplaatsen - al of niet geleid - op dezelfde dag, worden beschouwd als één organisatie, waarbij voor de deelnemer slechts één afstand en/of formule in aanmerking komt voor de laureaatschappen.

Art. 4: Naast bovenvermelde organisaties mag een club ook maximum drie permanente routes organiseren. Een permanente route met drie verschillende afstanden wordt als drie permanente routes beschouwd.
Elke aanvraag voor een permanente route dient jaarlijks vóór 1 september ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de afgevaardigde permanenten ( Johan Lanckriet ) met opgave van alle inlichtingen en wegwijzer(s).

Art. 5: Binnen hetzelfde gewest mogen er per dag maximum twee organisaties plaats hebben: een fietstocht en een veldtoertocht. In het voorjaar kan daarbij nog een Toprit georganiseerd worden. In de provincie mag per dag slechts één fietstocht worden georganiseerd van 150 km of meer. Bij betwisting van een datum tussen meerdere organisatoren zal voorrang worden gegeven aan de organisatie met de grootste anciënniteit, voor zover de organisator zijn gewoon weekend heeft behouden. Bij de toewijzing van een organisatie heeft een feestdag geen voorrang op het weekend.

Art. 6: Veldtoer- of andere fietstochten welke niet in de lokaliteit van de organiserende club starten of aankomen, worden toegelaten in zoverre in het gewest waartoe de andere lokaliteit behoort geen organisatie op de kalender staat. Wanneer voor een tocht een bijkomende startplaats wordt ingelegd, zijn dezelfde reglementen van toepassing. De tweede startplaats hoeft niet noodzakelijk de lokaliteit te zijn van een aangesloten club.

Art. 7: De inschrijvings- en starttijden tijdens het zomerseizoen zijn voor alle cluborganisaties onbeperkt. In de winterperiode worden de inschrijvinguren door de PCR vastgelegd.

Art. 8: De organiserende club zal een week voor de organisatie de wegwijzers en eventueel GPX van de VTT tochten overmaken aan de voorzitter van de PCR.

Art. 9: De uitpijling van de verschillende fiets en MTB tochten gebeurt door pijlen die worden opgehangen. Stempelen op de grond is verboden.

Art. 10: Voor de praktische regeling krijgen alle organisaties een code.

Art. 11: De “Happening” gaat door in de maand februari. Op deze happening zullen alle diverse herinneringen worden verdeeld aan de laureaten. Op deze Happening zullen ook de hoofdprijzen worden verloot onder de laureaten. Alle prijzen en of herinneringen dienen er te worden afgehaald, zo niet vervallen deze.

Art. 12: Per provincie kunnen er tijdens het zomerseizoen meerdere fietstochten, cyclo en VTT, classics, enz. worden georganiseerd.

Art. 13: Winterveldtoertochten (VTT) of winter cyclotochten kunnen net zoals de zomer-organisaties, worden georganiseerd à rato van maximum één organisatie per gewest. Voor de verdere richtlijnen VTT tochten wordt verwezen naar het VTT lastenboek. Om als officiële winter- organisatie op de kalender opgenomen te worden, dient de aanvraag op het daartoe voorziene formulier aan de secretaris PCR of de VTT verantwoordelijke gericht voor 1 september van het vorige kalenderjaar.
Bij winter-cyclotochten bedragen de afstanden +/- 50 en 25 km. Deze cyclotochten kunnen ingericht worden samen met een winter vtt. Deelnames aan een winter cyclotocht komen eveneens in aanmerking voor het winterlaureaatschap. De cyclotochten in de winterperiode moeten aan dezelfde voorwaarden en kwaliteiten voldoen als de VTT organisaties.

Art. 14: Voor alle cluborganisaties opgenomen op de provinciale kalenders dient er een bondsbijdrage van € 20,00 te worden betaald na ontvangst van de rekening. Voor Classics 70 euro en voor een permanente route 10 euro.

TOPRITTEN
Art. 15: Topritten worden georganiseerd op één dag tijdens het weekend, de organisator maakt de keuze, op een zaterdag of op een zondag. Volgende afstanden worden voorzien voor de verschillende topritten (voorheen brevetten) : 35-, 50-, 75-, 100-, 150 km. De topritten kunnen zowel op de weg als op een vtt-parcours worden georganiseerd. Topritten krijgen geen voorrang op andere fietstochten.

Art. 16: De topritten kunnen worden georganiseerd per gewest, waarbij slechts één organisatie per gewest is toegelaten. Indien meerdere kandidaten voor dezelfde Toprit in aanmerking komen zal tot lottrekking overgegaan worden. Samenwerking tussen clubs van verschillende gewesten wordt voor de topritten over langere afstanden (100 - 150 km) aanbevolen. Topritten worden enkel in het voorjaar georganiseerd.

Art. 17: Klassering Topclub:
De organisator van een Toprit kan maximaal 40 punten verdienen voor de topclubklassering. Er mogen wel meerdere leden deze tochten fietsen.
Bij een 1 ster-organisatie, label of classic, die eveneens doorgaat als topclubrit, zal de organisator maximum 40 punten kunnen verdienen voor de topclubklassering.

GEWESTEN
Art. 18: De provincie wordt ingedeeld in vijf gewesten:

Meetjesland
Waasland
Centrum
Denderstreek
Schelde & Leie

INSCHRIJVINGEN EN TAAK ORGANISATOREN
Art. 19: De organisator is verantwoordelijk voor de volledige organisatie en zorgt voor voldoende medewerkers.

Hij staat onder meer in voor:
- de deelnamekaarten of polsbandjes (met noodnummer) voor de deelnemers, eventueel van verschillende kleur per afstand en formule;
- de inschrijvingsstrookjes voor de dagvergunningen;
- het tijdig inschrijven van alle deelnemers;
- het innen van de inschrijvingsgelden;
- het scannen van alle vergunningen van de deelnemers met een geldige vergunning;
- het tijdig storten van de verschuldigde sommen aan Cy.Vl. na ontvangst van de afrekening;
- bij start in groep het opmaken van de deelnemerslijst voor de verantwoordelijke wegkapitein, dit in overeenstemming met het verkeersreglement.
- het opnemen in de clubuitslag van de dagrijders (dagvergunning) en het aantal deelnemers van andere federaties of bonden met een geldige vergunning;

TAAK AFGEVAARDIGDEN
Art. 20: De PCR kan afgevaardigden aanduiden welke de opdracht hebben om promotie te voeren voor de Cy. Vl.                                                                    De afgevaardigden zijn niet aangeduid om het werk van de organisator over te nemen mocht deze in gebreke blijven. Voor alle organisaties kunnen ze een evaluatieverslag op maken.

De afgevaardigden maken na uw organisatie een kort verslagje op die op de volgende PCR vergadering wordt besproken. Voorzie ook steeds een paar parkeerplaatsen voor de PCR afgevaardigden.

INSCHRIJVINGSGELDEN
Art. 21: Voor alle (zomer) cyclo organisaties (Classics, labelorganisaties en Sterren-organisaties uitgezonderd) tot 100 km bedraagt het inschrijvingsrecht per deelnemer € 2,00. Vanaf 101 km tot 200 km bedraagt het inschrijvingsrecht € 2,50 en vanaf 201 tot 300 km is dit € 3,00. Voor tochten van méér dan 300 km mag het inschrijvingsrecht worden verhoogd tot € 5,00.

Voor de veldtoertochten is het inschrijvingsrecht bepaald op € 4,00 tot 60 km, € 5,00 voor vtt's vanaf 61 km tot 80 km en € 6,00 voor vtt's vanaf 81 km.
Het inschrijvingsrecht op alle wintertochten, VTT of cyclo bedraagt 4 euro, jongeren U15 nemen gratis deel (behalve bij Classics en anders speciale organisaties). Het inschrijvingsrecht op ”Ename”-tochten bedraagt €5. De deelnemers ontvangt er wel een gratis consumptie.
De deelnemers aan de begeleide kidstochten -15 jaar, betalen eveneens geen inschrijvingsrecht maar niet aangesloten kids betalen wel de 2 euro dagverzekering.
Op classics varieert het inschrijvingsbedrag van 5 euro tot meer. Bij één ster-organisaties 3 euro, twee sterren-organisaties 4 euro.
Alle organisaties die afwijken van het gewone tarief moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Art. 22: Organisatoren die, na ontvangst van de afrekening, nalaten tijdig de verschuldigde bedragen over te maken op de betreffende rekening, zullen geschrapt worden op de kalenders.

PROVINCIALE LAUREAATSCHAPPEN
Art. 23: Alleen de organisaties voorkomend op de officiële Oost-Vlaamse wielertoeristenkalender van Cy. Vl. komen in aanmerking voor het behalen van de titel van "Provinciaal Laureaat", “VTT Zomerlaureaat”, "Trek MTB Challenge laureaat“, "Laureaat Permanenten" en "Kidslaureaat".

Art. 24: Is Provinciaal Laureaat, de wielertoerist(e) die slaagt in minimum dertig (30) organisaties.
Wanneer de Belgian Cycling Happening doorgaat in Oost-Vlaanderen, is deelname aan deze organisatie tevens verplichtend om Provinciaal Laureaat te worden.

Art. 25: Is Trek MTB Challenge, de wielertoerist(e) die voldoet aan de voorwaarden jaarlijks bepaald door de PCR en welke zijn opgenomen in het reglement. In de winterperiode tellen de cyclo-tochten die samen met een VTT georganiseerd worden ook mee voor dit laureaatschap.

Art. 26: Is Zomerlaureaat VTT de wielertoerist(e) die voldoet aan de voorwaarden jaarlijks bepaald door de PCR. Er komt slechts één proef per dag in aanmerking voor het laureaatschap.
Om in aanmerking te komen voor het winnen van de hoofdprijzen moet de laureaat aanwezig zijn op de prijsuitreiking aan het slot van het zomerseizoen in Oostakker.

Art. 27: Is Ename-laureaat, de wielertoerist(e) die aan het einde van het jaar voldoet aan de voorwaarden jaarlijks bepaald door de PCR en welke worden gepubliceerd op de kalender.

Art. 28: Is Kidslaureaat, de wielertoerist(e) die aan het einde van het jaar voldoet aan de voorwaarden jaarlijks bepaald door de PCR en welke worden gepubliceerd op de kalender van de kidschallenge.
In 2019 wordt uitzonderlijk ook nog een kids zomer-laureaatschap georganiseerd. Hiervoor moet men 13 kidstochten rijden. Om in aanmerking te komen voor het winnen van de hoofdprijzen moet de kids-laureaat aanwezig zijn op de prijsuitreiking aan het slot van het zomerseizoen in Oostakker

Art. 29: Het is de wielertoerist(e) toegelaten aan twee verschillende organisaties per dag deel te nemen.
Dit geldt ook voor de organisaties met verschillende afstanden. Voor de laureaatschappen en de Topclubklassering komt echter elke toprit, elke fietstocht, veldtoertocht of permanente route maar éénmaal in aanmerking

Art. 30: Is Laureaat Permanenten, de wielertoerist(e) die tijdens hetzelfde seizoen minimum 600 km Oost-Vlaamse permanente routes totaliseert, waarbij elke permanente route slechts éénmaal in aanmerking komt. Voor het laureaatschap permanenten begint het seizoen op 1 maart en eindigt op 30 september. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke infomap Permanenten.

PROVINCIALE TROFEËN EN EREPRIJZEN
Art. 31: Provinciale Topclubtitel zullen worden toegekend aan de Oost-Vlaamse clubs met de grootste puntentotalen in de verschillende provinciale reeksen van de Topclubklassering.

Voor de Oost-Vlaamse Topclubklassering worden volgende selectieproeven weerhouden:

-         de topritten: 25-, 35-, 50-, 75-, 100-, 150 km

-         één fietstocht van de topclubwinnaars van het jaar voordien.

-         één fietstocht van de club uit de eerste provinciale topclubrangschikking met de grootste stijging ten opzichte van het vorige jaar.

-         de “Ename”organisaties. (zie kalender)

•            Voor deelname aan de selectieproeven worden de punten toegekend à rato van één punt per deelnemer.

•            per Provinciale Laureaat wordt aan het einde van het jaar 10 punten toegekend.

•            per Laureaat Permanenten wordt aan het einde van het jaar 10 punten toegekend.

•            per Provinciaal Trek MTB Challenge laureaat wordt aan het einde van het jaar 10 punten toegekend.

•            per Kidslaureaat wordt aan het einde van het jaar 10 punten toegekend.

•            per Ename-laureaat wordt aan het einde van het jaar 10 punten toegekend.

De clubs met het grootste algemeen puntentotaal worden uitgeroepen tot de Topclubs van het jaar. De Topclubklassering bestaat uit vier reeksen. De winnaars van elke reeks krijgen een geschenk van de PCR.
De clubs worden, op grond van de prestaties tijdens het voorgaande seizoen, onderverdeeld in vier provinciale reeksen. Zonder rekening te houden met het aantal aangesloten leden.
De eerste drie provinciale reeksen tellen ieder 15 clubs en al de overige clubs worden ondergebracht in de vierde provinciale reeks.
Aan het einde van het seizoen zijn er in iedere reeks twee klimmers en twee dalers.
Iedere reekswinnaar heeft het daaropvolgende seizoen een selectieproef voor de Topclubklassering, alsook de club met de grootste puntenwinst in de eerste provinciale reeks.

LABELS
Art. 32: De PCR verleent jaarlijks haar “label” aan organisaties met een ruim aanbod aan fietsmogelijkheden, die uitmunten in kwaliteit en uitstraling. Naast minimum vier fietstochten op de weg, waarbij de grootste afstand minimum 130 km moet bedragen voor een organisatie op zaterdag, en minimum 100 km voor een organisatie op zondag of feestdag (+/- 130 km, ± 100 km, ± 60 km, ± 35 km), moeten ook minimum twee afstanden VTT worden voorzien. Voor de VTT moet de grootste afstand minstens 50 km bedragen en de kleinste afstand mag de 25 km niet overschrijden. Een kidsstart in groep, met begeleiding, mag eveneens worden voorzien in het aanbod (weg of VTT).

De inschrijving wordt ondergebracht in een ruime accommodatie welke toelaat een groot aantal deelnemers te ontvangen. Om een opvallende uitstraling te waarborgen worden bijkomende startplaatsen niet toegelaten. Kleed- en wasgelegenheid moeten worden voorzien.
Een ruime infostand moet worden voorzien in de permanentie. Alle drukwerken in verband met deze organisaties moeten het Cy. Vl.- en het “label” logo dragen.
Jaarlijks wordt door de PCR een speciale labelkalender uitgegeven en op ruime basis verspreid.
Om in aanmerking te komen als labelorganisatie moet bij de aanvraag van de organisatie voor opname op de kalender worden vermeld: “kandidaat-labelorganisatie”. Een kopie van deze aanvraag wordt overgemaakt aan de coördinator van de werkgroep “Labels”.

ADRESWIJZIGING
Art. 33: Alle adreswijzigingen van clubverantwoordelijken wielertoerisme, zoals voorzitter, secretaris en/of briefwisselaar, lokaal, enz dienen onmiddellijk te worden gemeld aan het secretariaat van Cy. Vl. met afschrift aan de voorzitter en de secretaris van de PCR.

VELDTOERTOCHTEN
Art. 34: Aanvragen
Enkel de organisatoren die vóór 1 september hun aanvraag hebben ingediend voor het organiseren van respectievelijk een zomer- of winterveldtoertocht kunnen op de kalender worden ingeschreven.
Afsluiting zomer- en winterseizoen:
Tijdens de Happening (februari) zullen de laureaten beloond worden door de PCR met een waardevolle naturaprijs.
De Enamelaureaten ontvangen er eveneens hun herinnering.
KIDS
Een kidstocht organiseren is niet verplicht maar sterk geadviseerd.
Kids die in groep en onder begeleiding fietsen, kunnen zich inschrijven aan de kidsstand. De deelname in groep is gratis, er dient enkel een dagvergunning te worden genomen. Bij aankomst ontvangen de kids meestal een kleine attentie. Deze is evenwel niet verplicht. De doelgroep voor deze kidstochten zijn kinderen van 7 tot en met 14 jaar.
Er wordt steeds gestart op zaterdag om 13.30u. en op zondag om 9.30u. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk.
Tijdens de zomerperiode kan op eenzelfde dag zowel een kids cyclotocht als een kids vtt tocht worden georganiseerd. De afstanden (cyclo en vtt) mogen in de zomerperiode niet meer dan 25 km bedragen.
Een kids vtt tocht in de winterperiode mag maximum 15/20 km bedragen.

Het lastenboek VTT kan door eenvoudige aanvraag verkregen worden bij de PCR.

Versie 11/03/2019